Hva er god helse?

Har du god helse?

Vi jobber med mange typer mennesker, og  vi  får ofte spørsmålet om hva som er god helse? Ja, da spør vi  deg? Hva er god helse for deg? Er god helse forskjellig fra individ til individ?

Helse handler ikke bare om det og være frisk og rask. Det er mange faktorer som er med på og påvirke vår helse.

Helse, hva er det?
Hva er helse? Helse kan defineres på veldig mange forskjellige måter. Ut fra definisjonene kan vi lese at helse henger sammen med flere andre faktorer. Hvilken definisjon vi velger å bruke, kan derfor variere.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at
«Helse er en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære – ikke bare fravær av sykdom eller svakhet».

Professor Peter F Hjorth sier at
«God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.»

Her er det altså to forskjellige definisjoner som lyder ganske forskjellig. Men allikevel så dekker de mye av det samme. Helse er derfor veldig subjektivt og man kan tolke og føle god helse på helt forskjellige måter. Undersøkelser viser nemlig at folk definerer ofte de har god helse, om de føler de mestring i hverdagen.

Har du og jeg god helse?
Hva vi anser som god helse, kommer helt an på mange forskjellige faktorer. Disse er alder, miljø og personlighet. Det viser seg at helse oppleves forskjellig fra individ til individ.

Personer som har samme sykdom eller lignende kan oppleve dette helt ulikt. Noen tilpasser seg fortere eller annerledes enn andre. Noen finner løsninger og føler mestring bedre enn andre. Andre er flinke til og se begrensninger og dette kan fort føre til lite mestring. Det handler ikke om hvordan du har det, mer om hvordan du tar det. Helse og hvordan vi anser den handler også mye om miljøet man lever i.

Hva påvirker helsen?
Veldig mange forhold påvirker vår helse. På godt og vondt. Livsstilen og hvordan vi ivaretar våre behov betyr masse. Andre faktorer som miljø, økonomi, boforhold og tilgang til helsetjeneste er alle faktorer som er med på og påvirke din og min helse.

Utdanningsnivå er også en faktor som er vesentlig og trekke frem.

Men hvem har ansvar for vår helse? Det er nok i bunn og grunn individet selv. Livsstilen vår og hvordan vi velger og leve våre liv. Dette får betydning for hvordan helsen blir senere i livet. Samfunnet har også et ansvar for og legge til rette slik at vi kan ta de beste valgene for oss og for samfunnet. Dette gjøre for eksempel ved og:

– Informere om hva som er bra for oss
– Tilrettelegging av miljøet slik at det er best mulig for helsen til menneskene
– Forbud og påbud
– Røykeloven
– Regulering av priser

Hva skal man gjøre for og opprettholde god helse?
Det er mye vi kan gjøre for å ha så god helse som mulig, og det vi gjør som unge, er spesielt viktig fordi det legger grunnlaget for helsen senere i livet. Det er ofte små tiltak som vil gi store gevinster når det kommer til god helse. Her er noen enkle råd:

– Spis sunt og variert
– Vær fysisk aktiv, daglig
–  Lik deg selv og tenk positive tanker
– Ta vare på gode venner og bekjente
– Sov og hvil nok
– Vær hygenisk
– Unngå tobakk og narkotiske stoffer

Ønsker du råd og veiledning om hvordan få god helse ta kontakt med oss da vel