En time gym til alle også de som er på sykehjem !

 

 

Legeforeningen har jobbet for å få inn en time fysisk aktivitet for alle skolebarn. Jeg mener at fysisk aktivitet er for alle og det bør også være en time gym til alle eldre på sykehjem. Inaktivitet er en av de viktigste risikofaktorene for død blant de gamle.

Får vi inn litt fysisk aktivitet/trening for alle på sykehjem vil de fleste få en bedre hverdag. De fleste pasienter på norske sykehjem har høy alder og mange har dårlig helse og de fleste er fysisk inaktive. Dette kommer stort sett av at det er meget resurskrevende å få de gamle på sykehjem til å være litt fysisk aktive hver dag. Både sunn fornuft og forskningsresultater viser at litt fysisk aktivitet for alle aldersgrupper hjelper på livskvaliteten og formen.

Inviduelt tilpasset fysisk aktivitetkan bedre de gamles muskelstyrke, gåfunksjon og evnen til og fungere mest mulig uten hjelp.Det er ikke så mye som skal til for at de skal greie å gjennomfør en slik plan, men litt ressurser og selvfølgelig kvalifiserte trenere kunne dette være  gjennomførbart.

Geriatriske avdelinger i sykehus kjennetegnes av spesielt høy kompetanse på eldre pasienter med sammensatte lidelser og en tverrfaglig tilnærming. Pasienter som utskrives fra geriatriske avdelinger til opphold i sykehjem har med seg en grundig funksjonsbeskrivelse (hva som kunne være ideelt for pasienten å gjøre hver dag).

Målet er blant annet å gi sykehjemmets ansatte konkrete råd og anbefalinger for hvordan den enkelte pasienten kan og bør være fysisk aktiv. Når behandlingen i sykehus ikke følges opp med gode rehabiliteringstilbud etter utskrivelse, kan sykehusetoppholdet være unyttig for pasienten og dyr unyttig ressursbruk for samfunnet. Med bedre økonomiske rammer og flere ansatte med god kompetanse på opptrening av eldre, ville flere sykehjem hatt bedre mulighet til å tilby god rehabilitering til flere.

Dette tiltaket kunne bidratt til bedre  helse, bedre funksjonsevne og bedre dager for mange eldre. Men selv med dagens knappe ressurser, kan mye gjøres: Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet, og selv blant de eldste kan fysisk aktivitet forebygge sykdom og svikt og både fysiske og psykisk.

Derfor bør alle eldre gis muligheten til å være i aktivitet og å komme seg ut i frisk luft med jevne mellomrom. Til det formålet er ikke faglærte ansatte nødvendig. Her mener jeg engasjement, initiativ, kreativitet og ledere som gir sine ansatte muligheter er viktige stikkord. Jeg tror også frivillige kunne ha mye å bidra med. For eksempel kan friske pensjonister ta med skrøpelige eldre på tur. De aller fleste eldre kan gjennomføre én time ”gym” om dagen.

Forutsetningen er at aktiviteten er tilpasset den enkeltes evner, ønsker, behov og muligheter. Pasienter i en rehabiliteringsfase etter akutt sykdom trenger individuelt tilpasset trening med veiledning av fysioterapeut og spesialiserte sykepleiere. For eldre med kroniske plager og skrøpelig helse tror jeg det er mindre viktig hvordan aktiviteten foregår. Men hvis aktivitetene tilpasses og deles opp, bør én time daglig fysisk aktivitet være et oppnåelig mål for all, også eldre i sykehjem.

Litt fysisk aktivitet er mye bedre enn ingen og det er aldri for sent å starte med aktivitet!

Kilde: Forskerlivet.no