Mange sier de er fysisk aktive, men færre føler de har god helse

I 1988 var det 27% som sa at de aldri mosjonerte, nå er tallet sunket til bare 11 % som er fysisk aktive (eller mosjonerer litt). Er disse tallene rett, må vi virkelig sette inn støtet i vårt land. Hva skal vi finne på for å få befolkningen litt i gang, det er det store spørsmålet. Disse tallene kommer fra en levekårsundersøkelse for 2012 som Statistisk sentralbyrå står bak.

Tallene samsvarer med at stadig flere sier at de mosjonerer minst en gang i uka. Det er alt for lite, men bedre enn ingenting. I undersøkelsen  var det færre som svarte at de hadde meget god, eller god helse, enn de som svarte det samme i (1998, 2002, 2005 og 2008). Tendensen er den samme i alle aldersgrupper.

Tilsvarende er det flere som mener de har dårlig eller meget dårlig helse. Der har tallene vært ganske stabile i alle de tidligere undersøkelsene (6%) mens den økte til 9% ved siste undersøkelse. Her er også den samme økningen i alle aldersgrupper.

Disse tallene får professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole til å fyre av denne kraftsalven: Folk lyver. Mange har hørt det er veldig viktig at man skal være fysisk aktive, og folk vil gjerne være det, sier hun og legger til.

Vi vet at det er en enorm overrapportering fra folk i slike undersøkelser. Sannheten er at selv om 70-80 % sier de er regelmessig aktive, viser objektive undersøkelser at det bare er 20 %  av den voksne befolkningen som beveger seg nok til å innfri anbefalingene til myndighetene, som er 30 minutter hver dag med moderat aktivitet.

Dersom det er slik at folk lyver, hvorfor lyver de mer nå enn for 15 år siden? Vi som driver med helseformidling forteller hver eneste dag hvor viktig det er å ta vare på egen helse. Jeg tror folk føler seg dumme om de ikke mestrer kravene til et «sunnere Norge». Det er nok dessverre mange som tror de er mer fysisk aktive enn de i realiteten er. Tallene viser også at det er stadig færre som røyker, men flere er overvektige.

Mens 36 % sa de var overvektige eller fete i 1998, var tallet i 2013  45 %. (I dag 2016 er tallene høyst sannsynlig enda værre dessverre) Er det virkelig slik eller er det pga. at kroppsidealet i våre dager er tynne (til dels for tynne) Det har de siste årene vært et større fokus på den ideelle kroppen, så det kan være flere normalvektige som selv definerer seg som overvektige. Tallene for hjerte/kar-sykdommer viser at det ikke er noen forskjell de siste 15 årene.

Utvikling av hjerte- og kar sykdom henger ofte sammen med røykevaner, overvekt og inaktivitet. Tallene viser også at det er de fra 45-66 år som røyker og drikker mest som får hjerte og kar sykdommer. Ifølge statistikken, er kvinner flinkere til å trene enn menn, eller er de flinkere til å overraportere trening?

Resultatene viser også at jo høyere utdanning, jo oftere drikker man alkohol. For eksempel kommer det frem at  fire av ti menn med universitets- eller høyskoleutdanning drikker alkohol minst to ganger i uken. Tilsvarende tall for kvinner er to av ti. Hvor mange som drikker så ofte, har holdt seg tilnærmet uendret siden årtusenskiftet. Det er motsatt når det gjelder røyking. Jo lavere utdanning du har, jo mer røyker du, ifølge statistikken. Utdanning spiller også inn på treningsiveren. Det er en større andel av lavt utdannede som sier at de aldri trener, enn de med høyere utdanning.

Det store spørsmålet er derfor. Hva skal vi gjøre for å snu denne trenden?

( undersøkelsen er et representativt utvalg på 5660 personer intervjuet per telefon. 58 % av de som ble spurt svarte)